Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

YOIKK - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

11.12.2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” kabul edilmiş ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kurulmuştur. 31.12.2002 tarihli ve 16.01.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararları ile YOİKK' in yapısı değişmiştir.

 

YOİKK Platformunun amacı, kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde;

 

a) Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,
b) Yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,
c) İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek; bunlara çözüm üretmek,
ç) Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkânlarının yaratılmasını ve
ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım
ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır.

 

YOİKK kapsamında;


- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun çıkarılması
- Şirket kurma işlemlerinin basitleştirilmesi,
- Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulması,
- Kurumlar Vergisinde indirim sağlanması,
- İstihdam Paketi,
- Yabancıların çalışma izinlerinin kolaylaştırılması
- İşyeri açma ruhsatlarının kolaylaştırılması
- Ar-Ge Kanunun çıkarılması
- Yeni Yatırım Teşvik Sistemi,
- Kredi Garanti Sistemi’nin daha etkin hale getirilmesi gibi birçok başarı elde edilmiştir.

 

YOİKK çalışmaları Ekonomi Bakanlığı sekretaryasında,


• TOBB Başkanı’nın iştirak ettiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu,
• TOBB Genel Sekreteri’nin iştirak ettiği Yönlendirme Komitesi ve
• TOBB ve diğer özel sektör kuruluşları temsilcilerinin iştirak ettiği 10 Teknik Komite tarafından yürütülmektedir.

 

Teknik Komiteler

 

Teknik Komiteler ve Teknik Komite Başkanlıkları aşağıda yer almaktadır.

Teknik Komite Teknik Komite Başkanlığı/ Eş Başkanlık

Şirket İşlemleri  ve Kurumsal Yönetim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı & SPK
(Eş Başkanlık)

İstihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

GİTES ve Sektörel Lisanslar

Kalkınma Bakanlığı & Ekonomi Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Vergi ve Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı &Maliye Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

Dış Ticaret ve Gümrükler

Ekonomi Bakanlığı & Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE

Bilim, Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı & Türk Patent Enstitüsü
(Eş Başkanlık)

Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler

Adalet Bakanlığı

Finansmana Erişim

Hazine Müsteşarlığı

Altyapı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı & Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

TOBB bünyesinde oda/borsa ve T. Sektör Meclisi temsilcilerinden oluşan her bir Teknik Komiteye karşılık olarak kurulan 10 çalışma grubu bulunmaktadır.

 

YOİKK ile İlgili Sunumlar:

- YOİKK Yeniden Yapılanma Sunumu-09.12.2011.ppt

- Doing Business 2013 Sunumu.ppt

- YOIKK 42. Yonlendirme Kom SunumU 29.03.2012.ppt 

 

YOİKK ile ilgili Dokümanlar:
 

YOİKK 2015-2016 TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2016 ŞUBAT GÜNCEL DURUM

 

YOIKK Yapısı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Prensip Kararı

YOİKK Çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.yoikk.gov.tr/

 

YOİKK Eylem Planları

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA